We gaan nu de eerste stappen zetten op weg naar aanlanding in de Eemshaven

Om de windenergie uiterlijk in 2031 te kunnen gaan gebruiken, zetten we nu, met het Programma Aanlanding Wind op Zee – Eemshaven, de eerste stappen. We doen dat in overleg met u, als inwoners, bedrijven, overheden en organisaties in de nabije omgeving.

  • Stap 1 – Wat gaan we onderzoeken (najaar 2022)

De afgelopen tijd is er – in een zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) – opgeschreven wat we voor de verschillende routes gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld de effecten op de leefomgeving, de natuur, vogels, landbouw en visserij etc. Hierin zijn alle input die we uit de omgeving hebben opgehaald tijdens themabijeenkomsten en informatieavonden zo goed mogelijk verwerkt. De NRD is te vinden in Bestanden.

Doordat we ook toekomstige ontwikkelingen meenemen in het onderzoek, weet de omgeving wat in de regio mogelijk nog kan worden ontwikkeld. Tijdens de georganiseerde bewonersavonden zijn bewoners geïnformeerd over wat het project inhoudt en zijn de bewoners ingelegenheid gesteld om vragen te stellen en aanvullingen te geven over te onderzoeken routes en onderzoeken. De gesprekverslagen van deze bewonersavonden zijn te vinden in Bestanden. Ook na publicatie van de NRD kunt u nog suggesties geven door een zienswijze in te dienen. 

  • Stap 2 – Het onderzoek (2023)

Nadat we hebben vastgesteld wat we gaan onderzoeken, start het werkelijke onderzoek. Dat levert uiteindelijk een rapport op waarin alle te verwachten milieueffecten staan beschreven en hoe we deze wegen. Zo’n rapport heet een plan-milieueffectrapport (plan-MER). Daarnaast stellen we een rapport op dat de andere effecten onderzoekt: de Integrale Effecten Analyse (IEA). Hierin kijken we naar de effecten op de omgeving, techniek, kosten, landbouw en de toekomstvastheid. Ook tijdens het onderzoek zullen er verschillende momenten zijn om u bij te praten over de bevindingen en vervolgstappen. Op beide rapporten kunt u na publicatie een zienswijze indienen.

  • Stap 3 – Vaststellen Programma (eind 2023)

Op basis van alle reacties ronden we de plan-MER  en de IEA af en stellen we het Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven vast (eind 2023). In het programma komt te staan welke routes we gaan gebruiken voor het transporteren van de stroom van de windparken TNW en Doordewind, en welke routes in de toekomst beschikbaar zijn voor andere kabels en leidingen.

  • Stap 4 – Start vergunningprocedures (begin 2024)

Daarna start TenneT de procedures om vergunningen te krijgen om de verbindingen tussen de windparken TNW en Doordewind daadwerkelijk te kunnen gaan aanleggen. En worden mogelijke routes in detail uitgewerkt. Ook deze procedures bieden gelegenheid om in te spreken op verschillende bijeenkomsten en informatieavonden en een beroep- of bezwaarschrift in te dienen.